Kancelaria

Kancelaria

Odbierz darmową poradę prawną

Oprócz udzielania wsparcia osobom potrzebującym, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej, prowadzimy działalność prawniczą świadczącą szeroki zakres usług, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia osób zaangażowanych w fundacji. Przyjmując fundację jako formę działalności gospodarczej, chcemy nie tylko być renomowaną instytucją, ale również przyczynić się do polepszenia jakości życia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.


Sprawy cywilne

Na gruncie prawa cywilnego mamy do czynienia w sprawach związanych z relacjami między osobami fizycznymi np. naruszenie dóbr osobistych, w sprawach wynikających z relacji między osobami prawnymi, przykładem może tutaj być niewywiązanie się z umowy pomiędzy kontrahentami, są to też relacje osoby fizycznej z osobą prawną np. w związku z prawem pracy. Z prawem cywilnym spotykamy się także w roszczeniach o mienie. Bardzo często są to sprawy o zapłatę, spory o nieruchomości a także sprawy spadkowe. Pomagamy w pisaniu pism procesowych, pozwów, apelacji, zażaleń, wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, skarg kasacyjnych.

Prawo rodzinne

Pozew o rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej, uregulowanie kontaktu z dziećmi.

Prawo spadkowe

Notarialne poświadczenie dziedziczenia, stwierdzenie nabycia spadku przez sąd, pozew o zachowek, ustalanie udziałów spadkowych

Odszkodowania

Profesjonalna pomoc przy dochodzeniu roszczeń ze zdarzeń komunikacyjnych


Naruszenie dóbr osobistych

Żądanie zadośćuczynienia za szkody powstałe w wyniku działań osób trzecich, czy innych firm.

Prawa konsumenta w handlu

Prawa konsumenta w handlu internetowym, prawo do zwrotu, gwarancje, rękojmie.

Nieruchomości

Naruszanie posiadania, roszczenie posesoryjne, ustalanie służebności prawa wynajmujących.

Sprawy administracyjne

Traktując o prawie administracyjnym, mamy najczęściej do czynienia z czynnościami przed administracją samorządową lub co zdarza się rzadziej, z administracją rządową. Sądy administracyjne są właściwe do rozstrzygania kwestii spornych, po wykorzystaniu możliwości zwrócenia się do organów odwoławczych w sprawach administracyjnych. Reprezentujemy Twoje interesy wynikające z praw podlegających kontroli przez organy administracji publicznej.

Odwołania

Sporządzanie odwołań od decyzji urzędowych, zażaleń na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym oraz skarg kierowanych do właściwych sądów.

Wnioski

Sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, o ustalenie warunków zabudowy, przyłączenia mediów wnioski o wydanie koncesji i pozwoleń wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Reprezentacja

Reprezentacja przed wszystkimi jednostkami w związku z kompleksowym załatwieniem sprawy. Zastępstwo procesowe przed wojewódzkimi sądami administracyjnym, oraz Naczelnym sądem administracyjnymi. Reprezentacja przed Urzędem Skarbowym.

Obrona

Reprezentacja podczas rozpraw, nagłe interwencje w przypadku zatrzymań.

Pisma procesowe

Sporządzanie aktów oskarżenia, zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków związanych z wykonywaniem Kary Nałożonej przez sąd.

Wsparcie

Udzielamy wsparcia przy czynnościach prowadzonych przez organy ścigania, porady odnośnie możliwości prawnych w sprawie.

Obsługa przedsiębiorstw

Prowadzimy obsługę prawną małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzonych w dowolnej formie prawnej. Współpraca polega na stałej obsłudze działalności gospodarczej lub doraźnej pomocy w zaistniałej sytuacji wymagającej interwencji prawnika.

Działanie wewnątrz

Tworzenie dokumentów wewnątrzzakładowych, np. uchwały, statuty, polityka RODO, optymalizacja kapitału ludzkiego.

Reprezentacja

Reprezentowanie interesów podmiotu gospodarczego przed sądami, urzędami skarbowymi. Pomoc w procesie udziału w zamówieniach publicznych.

Partnerstwo

Tworzenie i udzielanie opinii prawnych dokumentacji przedsiębiorstwa, (umów i wezwań do zapłaty), kompleksowa pomoc w zakresie rejestracji i dokonywania zmian podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nadzór obrotu nieruchomościami

Prowadzimy obsługę prawną małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzonych w dowolnej formie prawnej. Współpraca polega na stałej obsłudze działalności gospodarczej lub doraźnej pomocy w zaistniałej sytuacji wymagającej interwencji prawnika.

Napisz do nas