Ich trzykrotny wzrost w ostatnich latach spowodowany jest zmianami regulacji prawnych. Ustanowiono nowe podmioty do rejestrów przedsiębiorców, oraz obowiązki zamieszczenia

Reforma modelu kontradyktoryjnego nie wniosła istotnych zmian dotyczących wniosków o tymczasowy areszt. Stosowanie tej procedury wynika z wewnętrznych zarządzeń Prokuratury

W tym zakresie dominujące w ostatnich latach były postępowania upominawcze i nakazowe w trybie uproszczonym. Do spraw procesowych dochodziło najczęściej