Roszczenia majątkowe. Najczęściej są to roszczenia z tytułu umów bankowych i pożyczek. W latach 2013-2016 liczba nakazów zapłaty w postępowaniu

W strukturze nieprocesowych spraw cywilnych w sądach Rejonowych, pierwsze miejsce zajmują protokoły o przyjęciu lub odrzucenia spadku. Zdecydowana większość spraw

Niewątpliwie na wzrost spraw za ich naruszenie miało rozszerzenie katalogu dóbr osobistych niezawartych wcześniej w art. 23 K.C., z powodu

Od roku 2012 nastał istotny wzrost roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, w tym podobne wartości wzrostu mają sprawy z ubezpieczeń

Do końca roku 2017, 2/3 spraw w postępowaniu procesowym wpływających do sądów okręgowych, to sprawy o rozwód. Ich wpływ szacuje

Wpływ na wzrost postępowań w tym zakresie, może mieć struktura demograficzna Polski, a także może wynikać ze wzrostu zamożności społeczeństwa.

Większość ze spraw o tym charakterze w pierwszej instancji, należy do kognicji sądów okręgowych. Wśród nich dominują sprawy o ustalenie

Ilość spraw w kwestii nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia, przywrócenie do pracy, czy do poprzednich warunków płacy, a także kar

Znaczny wzrost postępowań w tym zakresie spowodowany jest licznymi zażaleniami na nieuwzględnienie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego. Na wzrost